Styrelse och stadgar

Styrelse och stadgar


Öresundsquiltarnas styrelse och stadgar


Ordförande: Lisbeth Bergström 

Sekreterare: Karin Ekman

Kassör: Lisbeth Nordberg

Ledamot: Birgitta Hortin

Ledamot: Birgitta Olsson

Suppleant: Kerstin Wallin

Suppleant: Ann-Christin Nilsson

Revisor: Margareta Åkerlund

Revisorsuppleant: Agneta Olsson

Valberedning: Barbro Fagerberg, Lena Friberg


Kontakt: oresundsquiltarna@gmail.com


Öresundsquiltarna bildades den 3 april 2004 och vi träffas en gång i månaden i Folkets Hus på Limhamn. Vi har sedan starten blivit många medlemmar. Vårt mål är att lapptekniken skall leva kvar i både gammalt, nytt och riktigt modernt. Detta gör vi genom att sy traditionella mönster med gamla och nya tekniker. Art quilt är en gren av lapptekniken där man kan ta ut svängarna. Modern quilting är en annan del av lapptekniken som oftast har rena linjer och klara färger. Förutom täcken blir det väskor och många andra småsaker.
På våra möten har vi alltid någon form av demo eller något föredrag. Det kommer också alltid en butik från Sverige eller Danmark. Vill du sy det som är aktuellt just den lördagen gör du det annars tar du med dig ett eget projekt. 
Ibland har vi specialkurser i någon teknik.


 Öresundsquiltarnas stadgar

 

Allmänna bestämmelser

 

 • 1 Ändamål

Öresundsquiltarna har som ändamål att bedriva ideell verksamhet med målsättning
att främja intresset för quiltning och quiltens historia genom
att bevara och vidareutveckla traditionella mönster och tekniker och
att inspirera till nytänkande.

 • 2 Säte samt organisationsnummer

Öresundsquiltarna har sin hemort/säte i Malmö kommun.
Organisationsnr: 802419-3032

 • 3 Sammansättning, tillhörighet mm

Föreningen består av fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

 • 4 Beslutande organ

Öresundsquiltarnas beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 • 5 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

 • 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

 

 • 7 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

 • 8 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utser. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

 • 9 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändringar av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

 • 10 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I samband med beslut om eventuell upplösning skall samtidigt beslut fattas, om hur föreningens tillgångar eller skulder skall hanteras.

 

Föreningens medlemmar

 • 11 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlemskapet gäller tills vidare.

Behandling av personuppgifter
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

 • 12 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen via brev eller mail anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgiften senast den 31 januari får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådana fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

 • 13 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

 • 14 Medlems rättigheter och skyldigheter

  Medlem
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • Skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • Skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
 • Godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

Årsmöte och extra årsmöte

 • 15 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens beslutande organ, hålls tidigast i mars - före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på mail. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, verksamhetsberättelse samt styrelsens förslag, valberedningens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande utsändes tillsammans med kallelsen.

 

 • 16 Förslag till motioner att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda före årsmötet dock senast den 31 januari. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslag.

 • 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och har fyllt 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

 • 18 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 • 19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med handuppräckning. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 • 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 • 21 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av mötesordförande samt anmälan om av styrelsen utsedd mötessekreterare
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter nästkommande år.
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 • Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner)
 • Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c) 1-4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  d) 1-2 revisorer jämte 1-2 suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  e) 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 • Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

 • 22 Extra årsmöte
  Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10% av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehåller skälen för begäran.
  När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hålles inom två månader från erhållen begäran.

  Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

 

Valberedning

 • 23 Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av 1-3 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Revision

 • 24 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses 1-2 revisorer och 1-2 suppleanter. Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöten. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
 

Styrelsen

 • 25 Sammansättning

Styrelsen består av ordföranden samt 4-8 ledamöter samt 1-4 suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 • 26 Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att

 • Tillse att föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24§
 • Förbereda årsmöte

 • 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder 11 gånger/år. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning, vid telefonsammanträde, zoommöte eller via mail. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening antecknas till protokollet.

 • 28 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslutet med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Reviderade 2017, 2019 och 2022